แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 Γ หน้าหลัก Γ ติดต่อกับเรา Γ ไทย/อังกฤษ   
Learning Activity Management System (LAMS) โดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี
ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับครูผู้สอน
 
 Username
 
 Password
 
  .
หรือต้องการจะ  Γ ลงทะเบียนครูผู้สอน
ลงชื่อเข้าใช้ สำหรับนักเรียน
 
 Username
 
 Password
 
  .
หรือต้องการจะ  Γ ลงทะเบียนนักเรียน
    การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
 คำชี้แจง
   คู่มือการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้
   My Message || C# || make-PDF 
   การวัดและประเมินผล
     แบบทดสอบก่อนเรียน
     แบบทดสอบหลังเรียน
     ใบงาน
     แบบสอบถาม
   ความรู้เกี่ยวกับ freeBSD
     การติดตั้ง O.S. freeBSD
     การติดตั้ง NAT-Server
     การติดตั้ง WEB-Server
     การติดตั้ง PHP และ MySQL
     การติดตั้ง Proxy-Server
     การติดตั้ง DHCP-Server
     การติดตั้ง QUOTA-Server
     การติดตั้ง vsFTPD-Server
     การติดตั้ง DNS-Server
   ดาวน์โหลดโปรแกรม
     ภาษาซี (Dev C++ 4.9.9.2)
     ภาษาจาวา (jdk 1.6-14 || nb 6.7)
     ภาษาปาสคาล (Pascal 1.92)
     Appserv-win32 2.40 || 2.58 
     Skype 5.0.0.152
     ZoomIT 3.03
     phpMyAdmin-2.11.9.5
     Simple Port Forwarding 3.0.11
     Optical Drives Control 1.50
     EditPlus 3.12
     WinRAR 3.62 Thai || ext. times 
     FTP FileZilla 3.1.5
     SSH Secure Shell Client
     PDF Redirect
     Acrobat Reader 9.40
Learning Activity Management System (LAMS) โดย ครูรอบรู้ ด่างเกษี
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
  สถิติการเยี่ยมชม
  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Foundation.)
 
   ง31103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
   ง31104 สาระน่ารู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (Advance.)
 
   ง30245 การสร้างและการนำเสนอสื่อประสม
   ง30246 การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
   ง30253 การเขียนโปรแกรมชั้นสูง
   ง30254 การจัดการฐานข้อมูลชั้นสูง
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)